eye purity part 5

نجابت چشم

 

شماره ى پنجم:

 

براى دنيا، به دنيا، آورده شد.

توسط “فن” و براى كارآمدى بشر در دهه هاى پيش (اگر نگويم قرن حاضر) به وجود آمد و در اختيار و قابل دسترس قرار گرفت.

فناورى نوپا” جنين تازه شكل گرفته ى يك نطفه براى تغييراتى بنيادى است.

كافى است لحظه اى درنگ كنيم و با تأمل بر اين قضيه، شكل گرفتگى روزمرگى اعمال شاغه را به بازبينى و تجسمى در برابر اين حيطه قرار دهيم.

از نشر مقاله ى حاضر، تا دسترسى به مخاطب كنونى، همه و همه به زير چتر اين اقدام بشر قرار گرفته است. آنگاه كه گريزى بر غير از اين حتى تلاشى هم شود، مجددا به واسطه ى فناورى نوپا (نه تماماً معناى تكنولوژى) به مقصد خود خواهد رسيد يا حداقل، براى كسب درصدى بيش تر به نزديك شدنِ هدف؛ اين امر به صورت الزام قرار خواهد داشت.

اكنون به مرحله ى قبل تر از آن بايد توجه كرد… آن چه كه قياس را به يك استنتاج خواهد رساند. به عبارتى اگر تا ٢٠٠ سال گذشته، در بخش هاى عمده اى از جهان مقوله هاى نظافت و حتى بديهى ترين و ابتدايى ترين موارد بشرى با مشكل و معضلات بسيار شديد و عديد قرار داشت و زنده ماندن فرد در بسيارى از موارد در هنگامى معنا پيدا مى كرد كه يا دشمنى (خطر) وجود نداشته باشد يا در جنگ و رزم كشته شود؛ چگونه با طى اين سده و حتى سپرى كردن بزرگ ترين جنگ هاى طول تاريخ بشريت (كه با خود وراى مباحث انسانى و فلسفى و عرفانى، تخريب عمده اى از فراورده هاى زمينى و انسانى را دارد) اكنون به بازخورد و برخورد و چگونگى رفتار با موجودات احتمالى ديگر سياراتِ قابل زيست، انديشه مى كند؟! چگونه اين تغيير از ويرانى محض به جست و جو و حتى سفر به سيارات و كره هاى ديگر رسيده است؟ بنابراين با طرح حتى همين سوالات ابتدايى، به اين نكته دست پيدا بايد كرد كه مبحث و مقوله ى “فناورى نوپا” صرفاً تحليل يك فراورى فن و تكنيك بشرى نيست؛ بلكه روند تشكيل آن خواهد بود.

و با درك اين موضوع، شناخت آن و تاثيرات آن، ثمربخش خواهد شد.

در اين هنگام است كه به ريشه هاى نزديك شدن سلايق، به ريشه هاى اين كه چگونه يك امر يا يك نياز و يا حتى يك ابزار، در گذر زمان زنده و جارى خواهد ماند. به ريشه اى كه از فناورى نوپا پديد نمى آيد اما آغازِ نشانه هاى قابل مشاهده براى بشريت را در اين امر نمايان مى كند.

 

گزيده ى پنچم

از سرى مقالات “نجابت چشم”

بهار و تابستان ١٣٩٦ خورشيدى

آرمين اميريان

 

eye purity part 4

نجابت چشم

 

شماره چهارم:

اگر نيت يك ساله داريد، گندم بكاريد

اگر نيت ده ساله داريد، درخت بكاريد

اگر نيت صد ساله داريد، آدم تربيت كنيد…

سينماتوگراف، آدم تربيت مى كند.

[اميركبير]

جمله اى آشنا، صحيح و كامل و دقيق…

جمله ى منتصب به اميركبير كه در رواياتى متعدد و متفاوت شنيده يا خوانده ايم، كه در بهترين بازآفرينى آن مى توان به بخشى از فيلم “ناصرالدين شاه، آكتور سينما” اثر محسن مخملباف اشاره كرد.

مطالبِ مطلوبِ نويسنده ى مقاله هاى پيش رو، تفكيك جمله ى آخر از جمله هاى اول گزيده ى چهارم (اين مقاله) است. اميركبير، و يا شايد بهتر است گفته شود جمله ى منتصب به اميركبير به تاثيرگذارى سينماتوگراف (اسباب سينما) اشاره دارد.

با بازخوانى مطالب قبل، به يك ريشه مى رسيم كه بارها بر آن تاكيد شد و آن اصل “چشم” و “ديدن” است.

آن چه مشاهده نام مى گيرد و دريافتىِ نسبى بالاترى و بخش عمده ى شكل گيرى ما را دارد. (*اشاره به مقدماتِ نجابت چشم: مقاله ى نخست*)

از اميركبير آغاز شد تا بحثِ مختصر آغاز شده ى متن قبل را از دل تاريخ زنده كنيم.

در زمان حال، براى كنترل تعليقات، به گذشته سير كنيم.

به قراردادهايى كه الفبا را تعليم، ادب را ترتيب و قوانين مختلف را تقرير داد.

اگر بخواهيم زبان جديدى براى خود و يا براى بهره برى و مقصد زبان، به وجود آوريم؛ بايد قراردادهاى قبل را زير پا گذاشت؟ الفبا را نياموخت و درك و شناختِ از آن را بى ارزش و بى فايده دانست؟

مسلماً اين چنين نخواهد بود و نخواهد شكل گرفت. آن چه زبان جديد را شكل مى دهد، نپذیرفتن و ندانستن قراردادهاى قبل كه تعيين و تاييد شده است، نيست؛ ادبيات و به عبارتى نحوه ى استفاده از الفبا (زبان) است كه مورد تغيير و يا ساختن قرار مى گيرد.

بنابراين آن چه در مورد تغيير پايه اى و ريشه اى و هم چنين استفاده از واژه ى سنگين بارِ “تاريخ” مى شود، اشاره به مفهوم سطحى لغوىِ صِرف آن ها ندارد و با تاكيد دوباره به مقاله هاى قبل و نكته ى بيان شده كه در روندِ تحليلى و هم چنين تكنيك روانكاوى “تداعى آزاد” است، نبايد آن چه كه هزاران سوال از نهاد ، خود و فراخود به وجود مى آورد براى تصديق و يا رد مساله اى به دست آورد. چشم و اصالتِ ديدن نقطه ى عطف بشر است، و زبان، شگفتىِ بشر.

ما نياز به درك صحيح ابزار چشم و نياز ديدن داريم، تا جايى كه  بر زبان چشم آگاه شويم. هر كدام ما داراى يك بيان و زبانِ ويژه ى خود هستيم. ممكن است از لحاظ لفظ (تلفظ) گويش، لهجه و ساختار ادبياتى (زبانى) گاهاً شبيه باشد اما همچو اثر انگشت، داراى ويژگى هاى خود هست. اين يك امر طبيعى نيست. اين يك زيرساخت/زيرشناخت دقيق است.

اما به موازات آن، ما با مقوله اى طرف هستيم كه يك نوع نگاه-چشم و ديدار را نمايش مى دهد و القا مى كند. اين يك نوع نگاه مشابه با الفبا نيست. بلكه به مصادق ادبيات و زبانِ شخصى است.

نكته ى اصلى كه بشر را در قبال چنين رويدادى فلج كرده است و صداى عجزش را از عدم بازخورد با اين آگاهى به كَرّات طى واكنش و كنش هاى مختلف به گوش همه از طريق ستون حوادث روزنامه و اخبار لحظه اى و فورى و شبكه اى و مجازى و غيره رسانده؛ ادقام تلخ اين ويژگى و اصالت مهم (چشم) است با تفريح و تعريف تلخ تفريح در اين دوره.

بازخوانى تاريخ سينما على رغم تمام خون هاى ريخته شده، تلاش و كوشش هاى به ثمر رسيده و صداقت و صراحت خيل خردمندان كه داشته و دارد، به يك نكته ى اساسى نیز اشاره مى كند:

از زمان رسيدن اتفاقى به يك كشف مهم، تا ترس از جايگزينى با هنرى ديگر، و ميل به رقابت با صنعت ، تا تحريك مال، كشور و تغيير آن به هنر و از هنر به اسباب تربيت آدم، تا اكنون و نمايشگاه ها، شخصى نگاشتن ها، حريم ها، خصوصيات، تكذيبات و تاييدها، تبليغات و ترويجات و گيشه و هزينه ها و اسبابِ بهتر كردنِ حيات؛ نگاهى گذرا بياندازيم، در ميابيم كه در اين حيطه يك عامل مسببِ تخريبِ اين ويژگى برتر و شاخص شد. و آن “سرگرم كننده” بودن است.

زمانى كه شخص اول مُلك، با نداشتنِ غم نان و فراوانى مال، و عريضه ى گسترده، براى ديدن بيشتر سفر كرد، با اسبابى مواجه شد كه نوشتن را به نوبه ى خود تازه تر كرد. سفر را نگاشت؛

زمانى كه شهر و ايالت را مى ساخت، براى سرگرم كردن نيرو و تازه تر كردن اسباب، ميان راه و در حوالى و محيط كار سينما را كاشت.

با مرور سينماتوگراف؛ يك عامل در گسترش ژانرهاى ثابتش (عكس) و متحركش (فيلم) تاثير بيشترى را داشت؛ حيرت.

اسباب حيرت گشت و شهر را فروخت، عكس را انداخت و خود را در تاريخ نگه داشت و روزها در اين حيرت سرگردان ماند.

عكاسى و سينما، بازتاب تابش نور چشم به انواعِ زواياى حيات است.

اما اگر حيرتِ به نوع ابزار صرفاً باشد و يا از اسباب سرگرم كننده باشد و هم چنين نگاهى سطحى و گذرا به يك امرِ زيبايى شناختىِ بسيار ابتدايى داشته باشد، ما با يك ابزارى رو به روييم كه هر روز درشت تر مى شود و همه ى آن چه كه خيال مى شد را خُرد مى كند.

تاريخ، يك گذشته نيست.

مسير آينده است… گذشته مثل امروزِ فردا است.

بنابراين اگر درك صحيح وجود نداشته باشد، پله به پله؛ شكستن را دنبال خواهيم كرد.

ابزار نوين، با درك صحيح، سعادت را به دنبال خواهد داشت؛ سعادتى كه بشر را با خِرد و خردورزى تكوين كرد و او را از غار و سنگ و خام به سفرِ به سیاره ها رساند.

پاسخ؛ خود، اين بار سوال است…

فناورى نو پا؟!

 

گزيده ى چهارم

از سرى مقالات “نجابت چشم”

بهار و تابستان ١٣٩٦ خورشيدى

آرمين اميريان

 

eye purity part 3

نجابت چشم

شماره سوم:

 

چشم ببنديد.

حالا با بسته بودن چشم، مقاله را كامل بخوانيد.

درست است. اين بديهى ترين قاعده اى است كه براى خواندن و درك مطلب (نوشته) بايست ديد. به عبارتى با زيرساختِ: شناخت الفبا – زبان – ادبيات و دايره لغاتِ نسبى، چشم به يك سرى از اشكال منتظم و غير منتظم بر مى خورد كه با آشنايى ذهنى (و قراردادهاى پذيرفته شده در سال هاى به اصطلاح آموزشى) و ضمير ناخودآگاه، آن ها را به بازخوانى و ادراك شخصى مى رساند.

بنابراين اگر امرِ موجودِ نخست، چنين باشد كه چشم بسته نماييد و بدون ديدن مقاله را كامل بخوانيد، طبيعى و اصولى است كه امكان پذير نباشد.

اگر اين گونه باشد، پس تكليف سوالات مقاله ى قبل به چه نحو خواهد بود؟

پاسخ چنين است كه سوالات پيش اشاره اى به نكته ى مختصرى است كه در لا به لاى متن ابتدايى اشارتى در پرانتز به آن شد.

سوالات پيش به مثابه ى پاسخ و يا سوال مطرح شده ى كنونى نمى باشد.

براى تجديد نشدن دوره هاى قبل، الزاماً به تشريحى ساده و عيناً بديهى و قابل لمس احتياج بود تا ذهن خواننده از “صرفاً شنيدارى” و “صرفاً تحليلىِ گسترده” تا حد امكان اجتناب كند و به زوايا و احتمالات گسترده دست به پرسش و آزمون بزند.

هم چنين به واسطه ى يكى از روش هاى روانكاوى كه تداعى آزاد مى باشد، مباحث نظرى در سوالات گسترده و پاسخ ها و نظرهاى متفاوت قرار مى گيرد و از اين همسويى و نزديكى، آميختگى آشفته اى را به بار مى آورد كه خود اگر چنين باشد، آغازى است براى تنظيم و نظم دادنى دوباره….

با اتمام توضيح مختصر به عرض رسيده، مى رسيم به آن تعريف مذكور و مطلوب كه ربطِ متنِ حاضر را به سوالات مقاله ى قبل نشان دهد.

اگر با چشم بستن و فراهم نكردن امكانِ ديدنِ اين جملات، نمى توانيم مقاله را بخوانيم، بنابراين بايد به چه نگريست و در مواجهه با چه تصوير و رخداد و چه جامعه اى قرار بگيريم تا حتى از نزديك نشدن سلايقمان، تا اسلوب زندگيمان ابا و ترس نداشته باشيم.

نكته ى اول: تفاوت در مصاديق فوق است. ممكن است مثلث مشروط مشابه باشند (امور به واسطه ى نياز – نياز به واسطه ى ابزار و ابزار براى بروز نياز) ولى به واقع و در بطن خود چنين روندى را ندارد.

خلاصه تر: صفات و رويدادها يا اوليه اند و يا امورى ثانويه….

نكته ى دوم: در صورت نقض هر پاسخِ سوال، مصادق ديگر الزاماً نادرست نيستند.

به عبارتى ممكن است آن چه كه در جواب سوالى باشد و قالبى توجيه پذير داشته باشد، براى پاسخى ديگر چنين نباشد. و اين نتيجه ى در هم ريختگى و يا از هم گسيختگى مطالب و عينيت بخشى آن نيست.

جمله هاى متصل به نكته هاى ١ و ٢ به يك اصل اشاره دارند و آن منحصر بودن هر عمل به خودى خود و هم چنين تاثير پذيرى و تاثير گذارى بر ديگر اَعمال است.

دقيقاً مشابه با افرادِ بشر يا طبقه ى انسان خردمند (خردگرا) در موجودات زنده كه به همان اندازه كه از محيط خود شكل مى گرفت، در نهايت به محيط خود شكل مى داد. انسان خردمند كه طبقه اى است از موجودات زنده، با سرى قوانين و قراردادهايى توانسته زندگى و شرايط محيطى و زيست خود را تا به حال (اكنون) رساند كه سوالات مقاله ى قبل زيرمجموعه ى آن است.

همان طور كه طبق قوانين و قراردادهاى پذيرفته شده ى سال هاى نخست آموزش، آموختيم كه شكل [ يك خط صاف و يك خط مواج خميده كه بالاى اين خط قرار بگيرد ] “آ” خوانده مى شود. و از جايگاهش و مضافات و نقش ها و الباقى موارد تعيينى آگاه شديم؛ اين كه به چه چيز چشم بدوزيم و امر ديدن را به فعليت برسانيم يا بر اتفاقات اطرافمان و محيط دقت و ديدن كنيم نيز به قوانين و قراردادهايى مشابه مى رسد.

البته نسبت تشابه به اين دو به يك عامل اشاره ندارد.

در اشاعه ى فرهنگ و هنر، بشر با بشر رو به روست. انسان خردمند دوم – يا بشر دوم – كه به عنوان خالق و يا بازآفريننده است، با فرهنگ رو به روست و فرهنگ نيز به جغرافيا و منطقه ى زيستى، و منطقه ى زيستى مربوط به تاريخ. و در نهايت آن جايى كه هنر مرز را رها مى كند و بشر با اثر از بشر رو به روست كه در آن به شايستگى، سعادت و رسالت و ذات انسان مى پردازد (در حيات و از جهات بسيار) اين روند به تاريخ ختم نمى كند بلكه خود وصالِ بشر خواهد بود.

به باز بيانى ديگر از اين رو به رويى ها: بشر با بشرِ بازآفريننده رو به روست.

بشر بازآفريننده با فرهنگ رو به روست. و فرهنگ به جغرافيا، و جغرافيا با تاريخ رو به روست. اما مجدداً اين تاريخ نيز هم اشاره دارد و هم رو به رويى با بشر. كه نه به عنوان بازآفريننده بلكه به عنوان بيننده!

مجدداً با عرض كلام هاى مغروض برمى گرديم به يك اصل:

تاثيرگذارى و تاثير پذيرى … توامان كه موثر هستيم، خود نيز براى تاثير ديگر، يك اثريم.

زمانى كه با ترتيب جمله ى قبل به سوالات شكل گرفته براى پيدا كردن پاسخ نگاه مى كنيم، شايد قابل درك و درك آن قابل فهم و اين فهم قابل هضم باشد كه آن چه همه چيز را از خود جان مى دهد: تاريخ بايد باشد.

بنابراين، اگر قرار است ميان نهاد، خود و فراخود به روند رشد صحيح و كامل برسيم و حتى از نگاه خود به هر صحنه و رويداد و تصويرى، به يك اصلح ختم بشويم، بايد از كجاى تاريخ و با چه قطعيتى، دوباره به آن وهله بازگرديم؟ و آيا اگر در سير تاريخ به برهه اى برسيم، با اين ارجاع از حال به قبل، امكان رسيدن به آينده فراهم است؟

 

گزيده ى سوم

از سرى مقالات “نجابت چشم”

بهار و تابستان ١٣٩٦ خورشيدى

آرمين اميريان

 

eye purity part 2

نجابت چشم

 

شماره دو:

 

آن چه در نوشته ى نخست (مقاله ى قبل) مطرح شد، بازبينى ِ رخداد و ترتيبِ تحليلى آن در سه مرحله ى امور به واسطه ى نياز – نياز به واسطه ی ابزار – و ابزار براى بروز نياز بود.

با توجه به موارد تشريحى، توصيفى و تحليلى قبل، به سراغ رويدادهاى واكنشىِ نيازهاى ثانويه ميرويم.

و اهميت سوالات پايانى را در نيازهاى ديگرى که بالواقع ذهن را يادآور نمى شود مى رسيم. مثل ديدن. مثالى كه در ابتدا مطرح و در نهايت اين سرى مقالات نقطه ى اصلى توجه نويسنده است. چشم، ابزار مشاهده است اما صرفاً به ديدن ختم نمى شود.

چشم روزنه ى ذهن است و ذهن متوسل به بُعد فرا جسمانى (با مقبولیت سه واحد نهاد-خود و فراخود ) و هم چنين، چشم متوصل و مربوط به جسم.

بنابر احتياجات مختلف، نياز ما را وادار به ديدن مى كند. از آن جايى كه يكى از حواس پنج گانه ى بشر، “ديدن يا مشاهده” مى باشد، ما در امور و رخدادهای مختلف، يا مستقلن از ابزار چشم بهره مى جوييم  يا به مساعدت ديگر حواس، به رفع يا دفع نياز اقدام مي كنيم.

فارغ از امور سطحى و اوليه (كه هر چند در ذهن نويسنده به زير جوخه ى سوال برده مى شود و تن تمام اعمال و عملكردهاى سطحى و روزانه را با انواع پرسش مى آزمايد و چون فولاد آب ديده مى كند) به سراغ رخدادهاى ثانويه و سهولتى براى درك مسائل كنونى مى رويم.

به طور كلى انسان از تاثيرات محيطى، به يك واحد جزئى از همان محیط تبديل مى شود.

محيط نخست، خانه و خانواده است. جايى كه بشر در آن متولد شده، رشد مى كند و به مرگ نزديك مى شود، مرتباً از محيط خود تاثير گرفته و در غايت تاثير پذيرى، براى ديگران و ديگر نوعان كه جزء محيطِ آنان شده نيز، تاثيری هرچند اندک خواهد گذاشت. بنابراين بشر مجموعه ى ديده ها، خوانده ها، شنيده ها و به طور كلى (تجربه هاست) . هر فرد همان طور كه از محيط خود شكل مى گيرد، به صورت اندك نيز به محيط شكل مى دهد. هر فرد همان طور كه از ديگران تاثير مى پذيرد، طبعاً بر افراد ديگرى هم تاثير مى گذارد.

نزديك بودن اين تاثيرات و موثراتِ موجود، يك زنجيره ى كنشى را نشان مى دهد كه قابل تغيير نخواهد بود، چرا كه توازن موجودِ ساليانِ سال را به هم مى ريزد؛ مگر از ابتداى امر و به ندرت و گذران چندین دوره.

يكى از مهم ترين و اصلى ترين شكل گيرى ها (كه هم قالب فيزيكى دارد و هم فرافيزيكى-متافیزیکی-) چشم و فعلِ ديدن است. ابزار چشم، به واسطه ى مجموعه واكنشهای عصبى، درگير مواردى چند از موضوع دريافتى مى شود.

چشم نسبت به يك تصوير (صحنه و رويدادى كه امكان مشاهده كردن داشته باشد و در محيط رخ دهد) در تعاريف و مصاديق مختلف، تحريك به فعل ديدن مى شود. آن چه كه در صدمى از ثانيه روى مى دهد و مجال انديشيدن به آن را از بشر مى گيرد. اما آن چه كه باعث جلب توجه مى شود و تعريف ديدن به واسطه ى چشم، شكل مى دهد بنابر چه نيازى است كه اين رويداد، انجام مى گيرد؟

پاسخ، بازگشتى است به تمامى آن چه كه ما را شكل مى دهد – يا ما را شكل داده – و يا تقرير بر تشكيل شاكله ى وجودى ماست…

سلايق و تفاوت نظرها نيز بر همين نكته اشاره دارند. اما هر چه در اين سال ها رخ مى دهد و در آتيه ى بشر به آن خواهيم رسيد، مشابه شدن اكثر سلايق و نظرهاست.

سلايق پوشش، به تعاريف بسيار بسيار نزديك رسيده؛ سلايق ترجيحات سينمايى، تصوير و هر گونه قالب بصرى به يك تعاريف بسیار نزديك رسيده و الی آخر….

اين سلايق چگونه مسيرى را در طى اين سال ها طى كرده اند كه با توجه به متنوع بودن و تفاوت روش ها و مدل هاى زندگى، بازخورد يكسان و مشابهى دارند؟

پاسخ، مشاهدات يكسان است.

اگر افراد داراى سواد بصرى ناقص يا كم ترى هستند، ايراد بر آنان است اما نه صرفاً و كاملاً.

ترويج هر نوع نگاه ساده و سطحى، و ديدن و چشم گذاشتن به پاى هر نوع تصوير، كليّت قضايا را دگرگون مى كند و شكل پذيرى آنان را روان تر.

تماشاى فيلم هاى سخيف، تصاويرى بسيار ضعيف تر، سطحى تر (و معمولى تر از حتى زواياى نگاه عاميانه به يك اتفاق) و هم چنين خالى از مفهوم و انگيزه ها و تحريكهای درك و شناخت تصوير باعث مى شود در مدت زمان مربوط، ساده بين (نه بمعنای مینیمال) ، سطحى و ضعيف شود. چرا كه مادامِ آن چه كه قرار است شاكله را بيافريند، غلط و نادرست انتخاب شده و دريافت از آن پديدار مى شود.

بنابراين اگر پوشش يكسان جامعه از تاثيرات افراد همان جامعه شكل گرفته باشد، اين موضوع به مشاهدات همان منطقه بر مى گردد. يعنى از رسانه و انواع رسانه ى آن ريشه مى گيرد.

اگر سلايق پوشش را فيلم هاى متداولِ موجود، عكس ها، تلويزيون، رسانه هاى اجتماعى و هم چنين ممنوعيات مختلف شكل مى دهند، موارد ديگر به راحتىِ بيشتر تحت تاثير خواهند بود. از گرايشات جنس مخالف و تحريكاتى كه در پى دارد تا چيدمان منازل و مهم تر از همه “انتخاب تكرارى ميان اندوهى از كائنات” اما، اكنون با توجه به زير شناخت و درك ريشه هاى نيازها و امور مرتبط با آن ها كه بر اساس محيط شكل مى گيرند، چگونه مى توان با عدم دسترسى صحيح و شناخت ِمواضعِ ديگر، اصلح خود را بشناسيم؟! چگونه مى شود يك به يك از رفتارهايى كه ما را به “وضعيت كنونى” خود رسانده، رهايى يابيم و به “فراخود” برسيم؟

 

گزيده ى دوم

از سرى مقالات “نجابت چشم”

بهار و تابستان ١٣٩٦ خورشيدى

آرمين اميريان

Eye purity part 1

نجابت چشم

 

شماره يک:

 

بيان كردن در مورد تكثر يا خواستن هر آنچه كه از اختصاص به اكتساب و تكثير رسيده به دو حالت و دو نتيجه مى انجامد:

۱- تثبیت کامل مقاصد و اهداف جامعه ی سلطه و سرمایه به وسیله ی فناوری نوپا و وابستگی کامل به آن

۲- دور شدن و غریب شدن از هرآنچه که مسبب نزدیک شدن به اصل و حقیقت ماهیت وجودی بشر دارد.

نخست بايد قبل از هرچيز و بيان حالتِ موجود، به ذكر و نقلِ يك ماهيت حياتى رسيد و زبان به بيان گشود.

با چشم پوشى از تحليل گسترده؛ به پلكان انسانيت و ذهنيت (كه بر انسان حاكم است) برسيم، يك نقطه، وجدِ خيال را به چشم و به روى آدمى باز خواهد كرد.

در ابتدا، امور به واسطه ى نياز، و نياز به واسطه ى ابزار و ابزار براى بروزِ نياز قلمداد مى شد و ذهن به جسم، جسم به چشم و چشم به بيان مى رسيد.

بيان، كلى ترين و اصلى ترين وجه بازشناختى و يا بازآفرينى و (خروجى) روند مذكور مى باشد.

اما اگر در تعریف فوق از آخر به نقطه ى اول برسيم، با تغييرى كه در اين عصر، به اين عرصه وارد آمده، پاسخى را از سوال مطرح نشده خواهيم شنيد كه شايد سبب شود بر هر چيزى چشم بسته و به هيچ چيز، خيره شويم.

با اتمام بر اين ديباچه ى كوچك، به يک استنتاج سطحى اشاره خواهم كرد تا صريحاً عامل نوشتن این مطالب عيان شود و سريعاً از خلط كلام در ذهنِ خواننده جلوگيرى شود. و آن اين گونه است كه بنا بر تاييد وجود، تثبيت بودنى كه هر آن، انكار خود را هم به دنبال دارد و يا دست كم عوامل تهديدكننده ى بودن را؛ آدمى ديد و ديده را نگاشت.

“دست را بر ديوار- قلم را به دست و هر دو بر صفحه – و صفحه را اندود و ديده را بر آن نگاشت

بنابراين، سر منزل و سر چشمه ى اصلى، چشم است كه درب خانه اش رو به خيل شاهد است يا رو به خيال گسترده تر.  و مطالب پیش رو، اشاره ای به این ذات و تکمیل این تثبیت خواهد داشت.

به هر سو با گذر از كلام هاى گذشته، باز مى گرديم به نقطه ى اول و آن ارجاع به جمله ى فوق…

اصالت ذهن، سوار بر انسان بودن است. اما اين حكم اكنون به تعليق در آمده و صرفاً به اثباتش بر سيطره ى آناتومى و ظاهر سطحى كلام خواهد بود. چرا كه عصر، موجب گشته آدمى را بر ذهن سوار كند و تعاريف را تلاقى تضادها. از آن جايى كه اذهان به ذهن رسيد، تقلید نيز حكمى واجب و با پيگيرى مصرانه به عادتى روزانه بدل گشت.

امور به واسطه ى نياز، نياز به واسطه ى ابزار، و ابزار براى بروزِ نياز اعمال مى شوند.

هر آن، در هر لحظه كه توامان شكاف زمان را بر عهده دارد، مضارع و ماضى را دخيل مى كند، در حال انجام است و يا نقش فعل را ايفا مى كند.

اگر نگاه است، اگر فكر است (- نه صرفاً به پاسخ برسد-) اگر نفس كشيدن يا هر فعل ديگرى كه هر ثانيه در  اِعمال  آن ها هستيم ، همگی نقشِ فعل را دارا هستند و امور كه ابتداى جمله ى فوق مى باشد، سر منزل وجوديت ماست.

امور كاملاً مرتبط با نياز خواهد بود. يا به عبارتى به دليل نياز و به واسطه ى نياز، امور به فعل تبديل شده اند، در غير اين صورت، رخدادِ در لحظه نبودند  و در قالب زمان و مكان قابل تشريح نبودند.

اگر امر تنفس بر اساس نياز روى مى دهد، نياز اين امر همان مساله ی بودن و ادامه ى حيات است، یعنی با اين نياز، اين امر روى مى دهد اما به واسطه ى ابزارى كه در وهله ى نخست با چشم قابل ديدن نيست اما مشخصاً ابزارهاى آن براى انسان اين عصر قابل تصور، و گاهاً تجسم مى باشد.

اكنون به ابزار براى بروز نياز مى رسيم؛ با تجسم و تصور مثال تنفس، بيان جمله هاى مشابه  ضرورى نيست، آن چه كه قابل تأمل است؛ شناخت ابزار خواهد بود كه به تفكيك؛ وجود رسالت و يا وظيفه ى خودِ عضو را تلقى مى كند. يعنى تمام جوارح و جوانح امر و رخداد تنفس به اين نكته مى رسد كه هر يك وظيفه اى دارند و به عبارتى ابزارِ نياز اند. چرا كه اگر نياز به امر تبديل گشته به واسطه ى ابزار خود نقش آفرینی کرده.

ولی اگر مثال مطرح شده به امور و نيازهاى ديگر ( و يا حداقل نيازهاى ثانويه) بسط پيدا كند؛ چگونه تعريف مى شود؟ آيا شناخت امور ، نياز و ابزار ، برای ماهیت این قضایا كافى است؟ آیا درک نیاز، و شناخت ابزار الزاما قابل رویت هستند؟  و يا اگر به پاسخى براى شناخت كامل و دقيق اين مثلث برسيم، تغييرى در نتايجِ حاصلِ نياز به وجود خواهد آمد يا در روند تكميل رسيدن به رفع نياز؟

 

گزيده ى نخست

از سرى مقالات “نجابت چشم”

بهار و تابستان ١٣٩٦ خورشيدى

آرمين اميريان