eye purity part 3

نجابت چشم

شماره سوم:

 

چشم ببنديد.

حالا با بسته بودن چشم، مقاله را كامل بخوانيد.

درست است. اين بديهى ترين قاعده اى است كه براى خواندن و درك مطلب (نوشته) بايست ديد. به عبارتى با زيرساختِ: شناخت الفبا – زبان – ادبيات و دايره لغاتِ نسبى، چشم به يك سرى از اشكال منتظم و غير منتظم بر مى خورد كه با آشنايى ذهنى (و قراردادهاى پذيرفته شده در سال هاى به اصطلاح آموزشى) و ضمير ناخودآگاه، آن ها را به بازخوانى و ادراك شخصى مى رساند.

بنابراين اگر امرِ موجودِ نخست، چنين باشد كه چشم بسته نماييد و بدون ديدن مقاله را كامل بخوانيد، طبيعى و اصولى است كه امكان پذير نباشد.

اگر اين گونه باشد، پس تكليف سوالات مقاله ى قبل به چه نحو خواهد بود؟

پاسخ چنين است كه سوالات پيش اشاره اى به نكته ى مختصرى است كه در لا به لاى متن ابتدايى اشارتى در پرانتز به آن شد.

سوالات پيش به مثابه ى پاسخ و يا سوال مطرح شده ى كنونى نمى باشد.

براى تجديد نشدن دوره هاى قبل، الزاماً به تشريحى ساده و عيناً بديهى و قابل لمس احتياج بود تا ذهن خواننده از “صرفاً شنيدارى” و “صرفاً تحليلىِ گسترده” تا حد امكان اجتناب كند و به زوايا و احتمالات گسترده دست به پرسش و آزمون بزند.

هم چنين به واسطه ى يكى از روش هاى روانكاوى كه تداعى آزاد مى باشد، مباحث نظرى در سوالات گسترده و پاسخ ها و نظرهاى متفاوت قرار مى گيرد و از اين همسويى و نزديكى، آميختگى آشفته اى را به بار مى آورد كه خود اگر چنين باشد، آغازى است براى تنظيم و نظم دادنى دوباره….

با اتمام توضيح مختصر به عرض رسيده، مى رسيم به آن تعريف مذكور و مطلوب كه ربطِ متنِ حاضر را به سوالات مقاله ى قبل نشان دهد.

اگر با چشم بستن و فراهم نكردن امكانِ ديدنِ اين جملات، نمى توانيم مقاله را بخوانيم، بنابراين بايد به چه نگريست و در مواجهه با چه تصوير و رخداد و چه جامعه اى قرار بگيريم تا حتى از نزديك نشدن سلايقمان، تا اسلوب زندگيمان ابا و ترس نداشته باشيم.

نكته ى اول: تفاوت در مصاديق فوق است. ممكن است مثلث مشروط مشابه باشند (امور به واسطه ى نياز – نياز به واسطه ى ابزار و ابزار براى بروز نياز) ولى به واقع و در بطن خود چنين روندى را ندارد.

خلاصه تر: صفات و رويدادها يا اوليه اند و يا امورى ثانويه….

نكته ى دوم: در صورت نقض هر پاسخِ سوال، مصادق ديگر الزاماً نادرست نيستند.

به عبارتى ممكن است آن چه كه در جواب سوالى باشد و قالبى توجيه پذير داشته باشد، براى پاسخى ديگر چنين نباشد. و اين نتيجه ى در هم ريختگى و يا از هم گسيختگى مطالب و عينيت بخشى آن نيست.

جمله هاى متصل به نكته هاى ١ و ٢ به يك اصل اشاره دارند و آن منحصر بودن هر عمل به خودى خود و هم چنين تاثير پذيرى و تاثير گذارى بر ديگر اَعمال است.

دقيقاً مشابه با افرادِ بشر يا طبقه ى انسان خردمند (خردگرا) در موجودات زنده كه به همان اندازه كه از محيط خود شكل مى گرفت، در نهايت به محيط خود شكل مى داد. انسان خردمند كه طبقه اى است از موجودات زنده، با سرى قوانين و قراردادهايى توانسته زندگى و شرايط محيطى و زيست خود را تا به حال (اكنون) رساند كه سوالات مقاله ى قبل زيرمجموعه ى آن است.

همان طور كه طبق قوانين و قراردادهاى پذيرفته شده ى سال هاى نخست آموزش، آموختيم كه شكل [ يك خط صاف و يك خط مواج خميده كه بالاى اين خط قرار بگيرد ] “آ” خوانده مى شود. و از جايگاهش و مضافات و نقش ها و الباقى موارد تعيينى آگاه شديم؛ اين كه به چه چيز چشم بدوزيم و امر ديدن را به فعليت برسانيم يا بر اتفاقات اطرافمان و محيط دقت و ديدن كنيم نيز به قوانين و قراردادهايى مشابه مى رسد.

البته نسبت تشابه به اين دو به يك عامل اشاره ندارد.

در اشاعه ى فرهنگ و هنر، بشر با بشر رو به روست. انسان خردمند دوم – يا بشر دوم – كه به عنوان خالق و يا بازآفريننده است، با فرهنگ رو به روست و فرهنگ نيز به جغرافيا و منطقه ى زيستى، و منطقه ى زيستى مربوط به تاريخ. و در نهايت آن جايى كه هنر مرز را رها مى كند و بشر با اثر از بشر رو به روست كه در آن به شايستگى، سعادت و رسالت و ذات انسان مى پردازد (در حيات و از جهات بسيار) اين روند به تاريخ ختم نمى كند بلكه خود وصالِ بشر خواهد بود.

به باز بيانى ديگر از اين رو به رويى ها: بشر با بشرِ بازآفريننده رو به روست.

بشر بازآفريننده با فرهنگ رو به روست. و فرهنگ به جغرافيا، و جغرافيا با تاريخ رو به روست. اما مجدداً اين تاريخ نيز هم اشاره دارد و هم رو به رويى با بشر. كه نه به عنوان بازآفريننده بلكه به عنوان بيننده!

مجدداً با عرض كلام هاى مغروض برمى گرديم به يك اصل:

تاثيرگذارى و تاثير پذيرى … توامان كه موثر هستيم، خود نيز براى تاثير ديگر، يك اثريم.

زمانى كه با ترتيب جمله ى قبل به سوالات شكل گرفته براى پيدا كردن پاسخ نگاه مى كنيم، شايد قابل درك و درك آن قابل فهم و اين فهم قابل هضم باشد كه آن چه همه چيز را از خود جان مى دهد: تاريخ بايد باشد.

بنابراين، اگر قرار است ميان نهاد، خود و فراخود به روند رشد صحيح و كامل برسيم و حتى از نگاه خود به هر صحنه و رويداد و تصويرى، به يك اصلح ختم بشويم، بايد از كجاى تاريخ و با چه قطعيتى، دوباره به آن وهله بازگرديم؟ و آيا اگر در سير تاريخ به برهه اى برسيم، با اين ارجاع از حال به قبل، امكان رسيدن به آينده فراهم است؟

 

گزيده ى سوم

از سرى مقالات “نجابت چشم”

بهار و تابستان ١٣٩٦ خورشيدى

آرمين اميريان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − four =