Eye purity part 1

نجابت چشم

 

شماره يک:

 

بيان كردن در مورد تكثر يا خواستن هر آنچه كه از اختصاص به اكتساب و تكثير رسيده به دو حالت و دو نتيجه مى انجامد:

۱- تثبیت کامل مقاصد و اهداف جامعه ی سلطه و سرمایه به وسیله ی فناوری نوپا و وابستگی کامل به آن

۲- دور شدن و غریب شدن از هرآنچه که مسبب نزدیک شدن به اصل و حقیقت ماهیت وجودی بشر دارد.

نخست بايد قبل از هرچيز و بيان حالتِ موجود، به ذكر و نقلِ يك ماهيت حياتى رسيد و زبان به بيان گشود.

با چشم پوشى از تحليل گسترده؛ به پلكان انسانيت و ذهنيت (كه بر انسان حاكم است) برسيم، يك نقطه، وجدِ خيال را به چشم و به روى آدمى باز خواهد كرد.

در ابتدا، امور به واسطه ى نياز، و نياز به واسطه ى ابزار و ابزار براى بروزِ نياز قلمداد مى شد و ذهن به جسم، جسم به چشم و چشم به بيان مى رسيد.

بيان، كلى ترين و اصلى ترين وجه بازشناختى و يا بازآفرينى و (خروجى) روند مذكور مى باشد.

اما اگر در تعریف فوق از آخر به نقطه ى اول برسيم، با تغييرى كه در اين عصر، به اين عرصه وارد آمده، پاسخى را از سوال مطرح نشده خواهيم شنيد كه شايد سبب شود بر هر چيزى چشم بسته و به هيچ چيز، خيره شويم.

با اتمام بر اين ديباچه ى كوچك، به يک استنتاج سطحى اشاره خواهم كرد تا صريحاً عامل نوشتن این مطالب عيان شود و سريعاً از خلط كلام در ذهنِ خواننده جلوگيرى شود. و آن اين گونه است كه بنا بر تاييد وجود، تثبيت بودنى كه هر آن، انكار خود را هم به دنبال دارد و يا دست كم عوامل تهديدكننده ى بودن را؛ آدمى ديد و ديده را نگاشت.

“دست را بر ديوار- قلم را به دست و هر دو بر صفحه – و صفحه را اندود و ديده را بر آن نگاشت

بنابراين، سر منزل و سر چشمه ى اصلى، چشم است كه درب خانه اش رو به خيل شاهد است يا رو به خيال گسترده تر.  و مطالب پیش رو، اشاره ای به این ذات و تکمیل این تثبیت خواهد داشت.

به هر سو با گذر از كلام هاى گذشته، باز مى گرديم به نقطه ى اول و آن ارجاع به جمله ى فوق…

اصالت ذهن، سوار بر انسان بودن است. اما اين حكم اكنون به تعليق در آمده و صرفاً به اثباتش بر سيطره ى آناتومى و ظاهر سطحى كلام خواهد بود. چرا كه عصر، موجب گشته آدمى را بر ذهن سوار كند و تعاريف را تلاقى تضادها. از آن جايى كه اذهان به ذهن رسيد، تقلید نيز حكمى واجب و با پيگيرى مصرانه به عادتى روزانه بدل گشت.

امور به واسطه ى نياز، نياز به واسطه ى ابزار، و ابزار براى بروزِ نياز اعمال مى شوند.

هر آن، در هر لحظه كه توامان شكاف زمان را بر عهده دارد، مضارع و ماضى را دخيل مى كند، در حال انجام است و يا نقش فعل را ايفا مى كند.

اگر نگاه است، اگر فكر است (- نه صرفاً به پاسخ برسد-) اگر نفس كشيدن يا هر فعل ديگرى كه هر ثانيه در  اِعمال  آن ها هستيم ، همگی نقشِ فعل را دارا هستند و امور كه ابتداى جمله ى فوق مى باشد، سر منزل وجوديت ماست.

امور كاملاً مرتبط با نياز خواهد بود. يا به عبارتى به دليل نياز و به واسطه ى نياز، امور به فعل تبديل شده اند، در غير اين صورت، رخدادِ در لحظه نبودند  و در قالب زمان و مكان قابل تشريح نبودند.

اگر امر تنفس بر اساس نياز روى مى دهد، نياز اين امر همان مساله ی بودن و ادامه ى حيات است، یعنی با اين نياز، اين امر روى مى دهد اما به واسطه ى ابزارى كه در وهله ى نخست با چشم قابل ديدن نيست اما مشخصاً ابزارهاى آن براى انسان اين عصر قابل تصور، و گاهاً تجسم مى باشد.

اكنون به ابزار براى بروز نياز مى رسيم؛ با تجسم و تصور مثال تنفس، بيان جمله هاى مشابه  ضرورى نيست، آن چه كه قابل تأمل است؛ شناخت ابزار خواهد بود كه به تفكيك؛ وجود رسالت و يا وظيفه ى خودِ عضو را تلقى مى كند. يعنى تمام جوارح و جوانح امر و رخداد تنفس به اين نكته مى رسد كه هر يك وظيفه اى دارند و به عبارتى ابزارِ نياز اند. چرا كه اگر نياز به امر تبديل گشته به واسطه ى ابزار خود نقش آفرینی کرده.

ولی اگر مثال مطرح شده به امور و نيازهاى ديگر ( و يا حداقل نيازهاى ثانويه) بسط پيدا كند؛ چگونه تعريف مى شود؟ آيا شناخت امور ، نياز و ابزار ، برای ماهیت این قضایا كافى است؟ آیا درک نیاز، و شناخت ابزار الزاما قابل رویت هستند؟  و يا اگر به پاسخى براى شناخت كامل و دقيق اين مثلث برسيم، تغييرى در نتايجِ حاصلِ نياز به وجود خواهد آمد يا در روند تكميل رسيدن به رفع نياز؟

 

گزيده ى نخست

از سرى مقالات “نجابت چشم”

بهار و تابستان ١٣٩٦ خورشيدى

آرمين اميريان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 8 =